Direct naar Hoofdmenu / Zoekveld

Privacy

CBS gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Op deze pagina leest u welke maatregelen wij hebben genomen om uw privacy te waarborgen.

Persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is informatie die over iemand gaat of naar deze persoon te herleiden is. Bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een inkomen. Ook een e-mailadres is een persoonsgegeven. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens staat een uitgebreide uitleg over persoonsgegevens.

CBS en uw gegevens

CBS verzamelt gegevens van personen, bedrijven en instellingen. Deze gegevens ontdoen wij zo snel mogelijk na ontvangst van de direct identificerende persoonskenmerken. Met deze zogeheten gepseudonimiseerde gegevens doet CBS vervolgens statistisch onderzoek. CBS publiceert alleen statistische informatie als personen niet herkenbaar of herleidbaar zijn. Ook hebben we maatregelen genomen tegen diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens. CBS levert nooit herkenbare gegevens aan derden, ook niet aan andere overheidsinstellingen. Wel kunnen (wetenschappelijke) instellingen onder strenge voorwaarden toegang krijgen tot gepseudonimiseerde gegevens op persoons- of bedrijfsniveau. Dit noemen we microdata.

Maatregelen

CBS beveiligt uw gegevens met technische en organisatorische maatregelen. De belangrijkste maatregelen zijn:

Als u een enquête invult of gegevens aanlevert, dan stuurt u deze informatie gecodeerd naar CBS. Bij CBS komen de gegevens terecht in een beveiligde omgeving. Alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot deze gegevens.

Zo vroeg mogelijk in het proces ontdoen we bestanden van direct identificerende persoonsgegevens. Dit betekent dat onderzoeksbestanden nooit gegevens zoals namen, adressen of Burgerservicenummers bevatten.

Medewerkers van CBS moeten zich houden aan een geheimhoudingsplicht. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

CBS gebruikt de gegevens alleen voor statistisch en wetenschappelijk doel. Gebruik voor fiscale, administratieve, controle en gerechtelijke doeleinden is wettelijk uitgesloten. Ook gebruiken we de gegevens niet voor marketing.

CBS heeft een eigen Functionaris Gegevensbescherming. Deze functionaris controleert of CBS zorgvuldig met persoonsgegevens omgaat. Hij houdt een register met alle verwerkingen van persoonsgegevens.

Wet bescherming persoonsgegevens

CBS houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. Bovendien houden wij ons aan de privacybepalingen in de CBS-wet, de Praktijkcode voor Europese statistieken en de Statistical Law en onze eigen gedragscode.

Toezicht

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens.

Voor de verwerking van persoonsgegevens bij een aantal statistieken is CBS in 2016 gecertificeerd Privacy Audit Proof. Deze audit wordt uitgevoerd door een geaccrediteerde externe instelling volgens de normen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wilt u meer weten over het meldingenregister of de verwerking van persoonsgegevens? Neem dan contact op met de Functionaris Gegevensbescherming: Drs. M. Booleman via infoservice van CBS.

Zie voor meer informatie de website van CBS.

02 jan 2017


Zoeken in de website: